mainBack
registrer
Om Planlegging Innhold Aktivitetar Gudstjeneste Kommunikasjon og presse

Diakoni og misjon

«Plan for trosopplæring GUD GIR – VI DELER» nevner flere dimensjoner som er sentrale i menighetens virksomhet (s 27-36). Enhver lokal plan må inneholde strategier for hvordan disse dimensjonene inkluderes i menighetens trosopplæring.

I Tårnagenthelg er temaet å la bibelfortellingene komme ut i hoder, hjerter, hender og føtter, og gjennom å løse oppdrag kunne bety noe positivt for hverandre og andre mennesker. Dette åpner for at disse dimensjonene kan inkluderes i allerede eksisterende opplegg uten for mye ekstraarbeid.

Her er noen tips:

Misjon: I forhold til Tårnagenthelg kan det for eksempel være naturlig å la 8-åringene ved å løse et oppdrag bli kjent med menighetens misjonsprosjekt, for deretter også å presentere noe av det på gudstjenesten for menigheten. Aktuelle aktiviteter kan være å invitere en misjonær (for eksempel som den ukjente gjesten i bolk 6), lære en sang fra et annet land (for eksempel oppe i tårnet), lage en collage om menighetens misjonsprosjekt eller kanskje forberede noe som kan selges eller auksjoneres bort på kirkekaffen, til inntekt for misjonsprosjektet. Mange tips og idéer kan hentes fra misjonsorganisasjonene, eller i heftet «Vi deler – Globale perspektiver i trosopplæringen» http://www.kui.no/index.cfm?id=361310, eller «Du verden! Veiledningshefte for vennskapssamarbeid i menigheter» http://www.kui.no/index.cfm?id=242245,eller fra heftet Misjon http://www.nmsu.no/ressursmateriell/misjon-article5198-1707.html

Diakoni:

Diakonhjemmet har hatt et prosjekt med fokus på å samle og analysere erfaringer knyttet til diakoniforståelse og praksis i lokalt trosopplæringsarbeid. Det er laget et hefte (med studieopplegg) som kan lastes ned på: http://www.diakonhjemmet.no/stiftelse/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=344&I=6127

Det diakonale preget på Tårnagenthelg trer spesielt fram i målsetningen om at en Tårnagents aktiviteter skal gi positive ringvirkninger for andre enn agenten selv, det kan være andre agenter, menighet, lokalsamfunn for øvrig, mennesker i andre deler av verden, unge og eldre. Tårnagenter skal på mange måter ha en funksjon som kirketårnet tradisjonelt har hatt; nemlig å minne om en Gud som elsker alle mennesker, og som har steget ned til oss for å gi oss sine gode gaver. Denne kjærligheten og disse gavene er en tårnagents største oppdrag å dele videre til andre!

«Plan for trosopplæring GUD GIR – VI DELER» har ei liste side 46-47: «Forslag til kjernetekster i en fornyet trosopplæring». Der er for eksempel Salme 8 og 139 fra GT nevnt. Disse handler om menneskeverd, om hvor verdifullt hvert eneste menneske er for Gud og om den nære relasjonen Gud som Far og Skaper ønsker å ha til hver og en av oss. Se også eks Amos 5,7-15 om sosial rettferdighet.

 
Utskriftsvennlig versjonSpråk:
 
logoDNK logoStorts logoNSSF
Den norske kirke - Kirkerådet, Ansv. redaktør: Trude Evenshaug
Søndagsskolen. Ansv. redaktør Gøran Byberg